Kto je Sexholik a èo je Sexuálna triezvos?

Môžeme hovori len o sebe samých. Zvláštna povaha Anonymných sexholikov môže by najlepšie pochopená v kontexte pojmu sexholik. Sexholik dostal seba samého, alebo seba samú úplne mimo kontextu toho, èo je dobré a èo zlé. On alebo ona stratili kontrolu, viac nemajú silu rozhodnú sa a nedokážu slobodne presta. Žiadostivos sa stala závislosou. Naša situácia sa dá prirovna k alkoholikovi, ktorý už viac neznáša alkohol a musí presta pi nadobro, avšak je závislý a presta nemôže.

A tak pre sexholika je akáko¾vek forma sexu so sebou alebo s iným než manželským partnerom progresívne návyková a deštruktívna. Tiež vidíme, že žiadostivos je hnacou silou nášho sexuálneho acting out-u, a skutoèná triezvos zahàòa postupné víazstvo nad žiadostivosou. K týmto záverom sme museli dôjs v skúške ohòom svojich zážitkov a uzdravenia; nemáme žiadnu inú možnos. Ale nakoniec sme zistili, že  prijatie týchto faktov je k¾úèom k šastnej a radostnej slobode, ktorú by sme inak nikdy nezažili.

To by mohlo a malo odradi ve¾a spytujúcich, ktorí priznávajú sexuálnu posadnutos alebo nutkanie, ale ktorí to jednoducho naïalej chcú riadi a užíva si to, ako alkoholik, ktorý by rád kontroloval svoje pitie a tešil sa z neho. Pokia¾ sme neboli dohnaní až do zúfalstva, kým sme skutoène nechceli presta, ale nemohli sme, nedokázali sme sa odovzda tomuto programu uzdravenia. Anonymní sexholici sú pre tých, ktorí vedia, že nemajú inú možnos len presta a musí im to poveda ich vlastný osvietený záujem.